Användaravtal

Senast uppdaterat den 28 februari 2024

Inledning

UNMO (United Movement) drivs av Unmo AB, som är ett helägt dotterbolag till Duni AB (“Duni”). Duni är moderbolag i Duni-koncernen, som nedan benämns “Duni Group”. “Duni Group” skall anses omfatta såväl nuvarande som framtida dotterbolag till Duni.

Unmos vision

En glädjefylld, blomstrande och stolt restaurangbransch, byggd på en pålitlig, socialt hållbar community.

Tänk dig en plats där vi kan bygga gemenskap och community baserat på social hållbarhet. Ett digitalt hem där du kan skapa relationer, bygga starka och attraktiva varumärken, rekrytera drömpersonal och hitta jobb med bra förutsättningar för meningsfulla samarbeten.

Det är vår dröm för UNMO. En plats för branschen, av branschen.

Vårt avtal

När du registrerar dig och skapar ett konto på Unmo eller i övrigt använder våra tjänster ingår du ett juridiskt bindande avtal med Unmo AB. Om du använder våra tjänster för ett företags räkning ansvarar du för att du har rätt att ingå avtal för det företagets räkning.

Om du inte godkänner detta användaravtal (”Användaravtalet” eller “Avtalet”) ska du inte skapa ett konto eller i övrigt använda några av de tjänster vi tillhandahåller. Du kan när som helst säga upp detta avtal. Det gör du enklast genom att avsluta ditt konto och sluta med att använda våra tjänster.

Användaravtalet gäller för samtliga av de tjänster som tillhandahålls på Unmos webbplats eller andra Unmo relaterade webbplatser (“Tjänsterna”) och omfattar all insamling av data avseende Tjänsterna. Registrerade användare av Tjänsterna benämns ”Medlemmar” och oregistrerade användare benämns ”Besökare”. Besökare kan endast använda vissa av Unmos funktioner. Unmo AB erbjuder även avgiftsbelagda tjänster till företag. Användare av dessa tjänster benämns ”Betalande medlemmar” eller enbart ”Medlemmar” i tillämpliga delar. Användaravtalet gäller för både Medlemmar och Besökare, i tillämpliga delar.

Unmo AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du tillhandahåller inom ramen för Tjänsterna eller som samlas in av, åt eller behandlas i samband med tillhandahållandet av våra Tjänster. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy [infoga länk]. Vår användning av cookies beskrivs i vår Cookie-policy [infoga länk].

Unmo AB kan vid behov komma att ändra Användaravtalet, Integritetspolicyn och Cookie-policyn. Mer ingripande ändringar meddelas via webbplatsen, så att du kan granska ändringarna innan de börjar gälla. Om du inte accepterar en ändring kan du avsluta ditt konto. Om du fortsätter att använda Tjänsterna efter att vi publicerat ändringarna betyder det att du godkänt de ändrade villkoren.

Dina skyldigheter

Tjänstbehörighet

För att få tillgång till och använda Tjänsterna accepterar och bekräftar du:

 1. att du bara har ett (1) konto på Unmo;
 2. att du använder ditt riktiga namn när du registrerar ditt konto;
 3. att du inte har blockerats från att använda Tjänsterna och
 4. att du har fyllt 16 år.

Ditt konto

Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att det strider mot Användaravtalet att skapa ett konto med falsk eller felaktig information. Detta inkluderar att skapa konton åt andra, åt personer som är under 16 år och åt personer som är avstängda från Tjänsterna.

Om du har registrerat ett konto och blivit Medlem eller Betalande medlem är du ansvarig för ditt konto och vad det används till. Du accepterar därför:

 1. att skapa och använda ett säkert, personligt lösenord som du förvarar på en säker plats och inte delar med andra;
 2. att alltid följa gällande lagar och regler samt Unmos regler och policys för webbplatsen;
 3. att omedelbart anmäla till Unmo om du misstänker att någon olovligen har fått tillgång till ditt konto.

Betalning

Om du köper några av Unmo AB:s avgiftsbelagda Tjänster samtycker du till att betala tillämplig avgift och skatter samt godkänner de villkor som gäller specifikt för de avgiftsbelagda Tjänsterna [länk till avsnitt i Användaravtalet avseende avgiftsbelagda tjänster].

Obetalda avgifter kommer leda till att de avgiftsbelagda tjänsterna avslutas.

Meddelanden

Genom användandet av Tjänsterna godkänner du att vi skickar meddelanden till dig genom webbplatsen eller till kontaktinformationen som du har lämnat till oss, till exempel e-postadress, telefonnummer och din fysiska adress. Du ansvarar själv för att hålla din kontaktinformation uppdaterad.

Delning av innehåll, m.m.

Tjänsterna gör det möjligt att dela information med Besökare och för Medlemmar att skicka meddelanden till andra Medlemmar. Du kan till exempel dela den profil du skapat, dina och andras inlägg, artiklar som du själv har skrivit och länkar till nyhetsartiklar.

Du accepterar att Unmo AB har åtkomst till och rätt att lagra, behandla och använda innehåll, inklusive personuppgifter som du delar med oss i enlighet med detta avtal och villkoren i Unmo AB:s vid var tid gällande Integritetspolicy.

Du accepterar och försäkrar att du enbart kommer att dela innehåll eller information som inte bryter mot lagar och förordningar eller gör intrång i andras rättigheter (inklusive immateriella rättigheter). Du försäkrar även att du bara kommer att uppge korrekt och fullständig information i din profil. Unmo AB förbehåller sig rätten att utan föregående varning ta bort innehåll som vi bedömer strider mot Användaravtalet, våra policies eller mot lagar och förordningar.

Det innehåll som du delar eller lägger upp kan ses av andra Medlemmar och Besökare och du är ansvarig för det som du delar (även om det skrivits av någon annan). Vi kommer så långt som möjligt att respektera dina inställningar när det gäller synligheten av det du delat.

Unmo har ingen skyldighet att publicera någon information eller något material på vår webbplats och vi förbehåller oss alltid rätten att utan förvarning ta bort information och material som vi bedömer strider mot lagar och regler eller våra riktlinjer.

Rättigheterna till ditt material, m.m.

I förhållande till Unmo är du ägare till det innehåll och den information som du delar via Tjänsterna.Genom detta Användaravtal ger du Unmo AB och övriga företag i Duni Group en icke-exklusiv, världsomspännande, och överföringsbar rätt att, utan ersättning till dig, använda, kopiera, modifiera (men inte ändra eller förvanska meningen i det du skrivit), distribuera, publicera och i övrigt behandla innehåll som du tillhandahåller via Tjänsterna. Sådant användande får ske utan något ytterligare medgivande från dig. Unmos rätt att använda innehållet är begränsat på följande sätt.

Unmo kommer inte att använda innehåll som du delat som del i marknadsföringen av Duni Group eller andras varor och tjänster utan att först ha fått ditt särskilda tillstånd till det. Vi har dock rätt att utan särskilt tillstånd från dig, och utan ersättning, lägga upp annonser i direkt anslutning till innehåll som du har delat. Detta innefattar också Unmos egen marknadsföring av Tjänsterna.

Du kan återkalla ovanstående licens genom att ta bort det material du har delat med Unmo eller genom att avsluta ditt konto hos oss, såvida du inte har delat materialet med andra genom Tjänsterna och de har kopierat, lagrat eller delat materialet med andra i sin tur. Du accepterar också att innehåll du tagit bort kan komma att finnas kvar i Unmos system en kortare tid efter att du tagit bort det på grund av att det utgör del av en backup.

Om vi vill ge andra rätt att publicera ditt innehåll utanför Tjänsterna kommer vi att be om ditt tillstånd först. Väljer du att göra ditt inlägg tillgängligt för alla kan vi komma att göra det möjligt för andra Medlemmar att bädda in ditt inlägg på olika tredjepartstjänster samt även göra det möjligt för sökmotorer att visa det allmänt tillgängliga innehållet via sökmotorns tjänster. Vi vill i det sammanhanget göra dig uppmärksam på att för sökmotorer och andra tredjepartstjänster gäller deras särskilda villkor, som Unmo inte kan påverka.

Vi kan komma att använda innehåll och information som du delar med oss för att ge förslag på kontakter och innehåll som vi tror kan vara intressant för dig.

Om du skickar in förslag och feedback till Unmo samtycker du till att vi fritt kan använda din feedback, utan föregående meddelande eller ersättning till dig.

Åtkomst och användning av Tjänsterna

Unmo förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande förändra, begränsa eller helt avsluta tillhandhållandet av Tjänsterna. För Tjänster som vi tar betalt för förbehåller vi oss rätten att med 30 dagars varsel ändra priserna.

Unmo garanterar inte att vi kommer att lagra eller fortsätta tillhandahålla innehåll som du har delat via Tjänsterna eller på annat sätt. Du accepterar att Unmo inte har någon skyldigheter att lagra eller tillhandahålla en kopia på något innehåll som du delat, med undantag för de fall då en sådan skyldighet följer av lag eller av vår integritetspolicy.

Unmo förbehåller sig rätten att begränsa en Medlems användning av Tjänsterna, inklusive antal kontakter och Medlemmens möjligheter att kontakta andra Medlemmar. Unmo förbehåller sig även rätten att begränsa, avaktivera eller helt avsluta Medlemmens konto om Medlemmen bryter mot Användaravtalet, lagar och förordningar eller missbrukar Tjänsterna.

Unmo granskar generellt inte det innehåll som delas av våra Medlemmar. Vi påtar oss därför inte något ansvar för innehåll och annan information som inte kommer från oss. Det kan hända att du vid användning av Tjänsterna stöter på innehåll som är felaktigt, ofullständigt, vilseledande, stötande, skadligt eller till och med olagligt. Vi gör vårt bästa för att förhindra att våra Tjänster missbrukas, men vi kan inte alltid förhindra det. Därför accepterar du att vi inte kan hållas ansvariga för eventuellt missbruk. Om du ser något innehåll som strider mot Användaravtalet, våra policies eller lag ber vi dig att omedelbart meddela oss, så att vi kan ingripa mot det. Vi har ett gemensamt ansvar för att Unmo skall vara en säker, inkluderande och välkomnande mötesplats.

Unmo kan vara ett sätt för Medlemmar som erbjuder tjänster att komma i kontakt med Medlemmar och Besökare som söker tjänster. Unmo har dock ingen möjlighet att övervaka eller kontrollera Betalande medlemmars eller övriga Medlemmars erbjudanden eller utövandet av dessa tjänster. Du godkänner därför att Unmo inte är ansvarigt för erbjudande, utförande eller förmedlande av dessa tjänster och att Unmo inte rekommenderar en särskild Medlems egna tjänster. Om du som Medlem erbjuder egna tjänster försäkrar du att du eller det företag du representerar har alla intyg, tillstånd eller liknande som krävs för att erbjuda tjänsten och att tjänsten följer detta Användaravtal, våra policies samt gällande lagar och förordningar.

Om en Medlem anordnar ett evenemang med hjälp av Tjänsterna är det den anordnande Medlemmen som är ansvarig för evenemanget. Unmo granskar och undersöker inte sådana evenemang och ansvarar därför inte för Medlemmars eller andra deltagares handlingar på ett sådant evenemang. Medlemmar och Besökare ansvarar själva för att följa de regler som den arrangerande Medlemmen bestämt.

Uppförandepolicy

Du accepterar och bekräftar att du vid användningen av Tjänsterna och i övrigt skall:

 1. följa gällande lagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till lagar om immateriella rättigheter, marknadsrättslig lagstiftning och praxis, skattelagar, diskrimineringslagar och sekretesslagar;
 2. uppge korrekt och fullständig information om dig själv och/eller det företag du företräder samt hålla denna information uppdaterad;
 3. använda Tjänsterna på ett korrekt och professionellt sätt.

Du försäkrar att du vid användningen av Tjänsterna och i övrigt inte kommer att:

 • skapa en falsk eller vilseledande användarprofil på Unmo;
 • skapa en användarprofil åt någon annan än dig själv eller ett företag som du har laglig rätt att företräda;
 • använda eller försöka använda någon annan Medlems konto;
 • direkt eller indirekt kopiera, använda eller sprida information från Tjänsterna utan föregående skriftligt tillstånd från Unmo;
 • diskriminera eller kränka någon Medlem eller Besökare på grund av ras, religion, hudfärg, kön, civilstånd, familjestatus, nationellt eller etniskt ursprung, ålder, psykisk eller fysisk funktionsvariation, sexuell läggning, könsidentitet, inkomstkälla, facklig eller politisk tillhörighet eller annan grund;
 • utveckla, stödja eller använda programvara, enheter, skript, robotar eller andra medel eller metoder för att skrapa Tjänsterna eller på annat sätt kopiera användarprofiler och/eller data från Tjänsterna;
 • avslöja information som du inte har tillåtelse att avslöja (till exempel konfidentiell information om andra eller företagshemligheter);
 • göra eller försöka göra intrång i immateriella rättigheter som tillhör någon annan, till exempel kopiera eller sprida en annan Medlems inlägg eller annat innehåll utan den Medlemmens tillåtelse;
 • göra intrång i eller försöka göra intrång i Unmos immateriella rättigheter eller andra rättigheter;
 • upphäva, kringgå eller försöka att upphäva eller kringgå säkerhetsfunktioner i Tjänsterna;
 • dela innehåll som innehåller virus, maskar eller annan skadlig kod;
 • bakåtkompilera, dekonstruera, dechiffrera eller på annat sätt försöka få åtkomst till källkoden för Tjänsterna;
 • djuplänka till Tjänsterna i annat syfte än att marknadsföra din användarprofil; eller
 • använda helt eller delvis automatiserade metoder för åtkomst till Tjänsterna, i syfte att lägga till eller ladda ner användarprofiler och/eller använda meddelandefunktioner;
 • bedriva bemanningsverksamhet på annat sätt än genom annonsering på webbplatsen; samt
 • använda Tjänsterna för att, direkt eller indirekt, bedriva eller främja verksamhet som strider mot lag.

Immateriella rättigheter

Unmo AB förbehåller sig alla immateriella rättigheter till Tjänsterna. Samtliga varumärken, företagsnamn och logotyper som används tillsammans med Tjänsterna är kännetecken som tillhör respektive ägare. Varumärket Unmo och företagsnamnet Unmo AB, tillhörande logotyper och alla andra kännetecken som används för Tjänsterna och webbplatsen i övrigt tillhör Unmo AB.

Friskrivning och ansvarsbegränsning

Unmo AB och övriga företag som ingår i Duni Group gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för att Tjänsterna fungerar utan avbrott, fel eller störningar. Tjänsterna, inklusive innehåll skapat av Medlemmar och andra, tillhandahålls i befintligt skick. Unmo AB och Duni Group friskriver sig från alla underförstådda garantier, inklusive men inte begränsat till garantier avseende äganderätt, upphovsrättsskydd, riktighet eller Tjänsternas lämplighet för ett specifikt syfte.

Unmo AB och Duni Group kan inte hållas ansvariga för utebliven vinst eller affärsmöjligheter, badwill, förlorad information, användning eller ändringar av en Medlems information eller andra relaterade, indirekta skadestånd. I den mån Unmo AB, Duni AB eller något företag i Duni Group skulle vara skyldigt att utge skadestånd skall detta skadestånd vara begränsat till ett belopp om 1 000 EUR.

Uppsägning av avtalet

Detta Användaravtal kan när som helst avslutas genom att den avslutande parten meddelar den andre parten. Sedan Användaravtalet avslutats har Medlemmen inte längre rätt att använda Tjänsterna. Följande bestämmelser fortsätter gälla efter att Användaravtalet sagts upp:

 1. Unmo AB:s och Duni Groups rättigheter att använda din feedback;
 2. Övriga Medlemmars och Besökares rätt att fortsatt vidaredela innehåll och information som en Medlem delat via Tjänsterna;
 3. Bestämmelserna om Friskrivning och Ansvarsbegränsning
 4. Allt som ägs av endera parten före avslut behålles i dennas ägo efter avslut.

Du accepterar att efter Användaravtalet avslutats sparas ditt konto samtdet innehåll och den information som du delat via Tjänsterna i sex månader. Efter sex månader kommer din användarprofil samt det innehåll och den information som du delat via Tjänsterna raderas, med undantag för de fall som framgår av detta avtal, följer av lag eller av vår integritetspolicy. Väljer du att återaktivera ditt Medlemskap inom sex månader får du tillbaka tillgång till ditt tidigare konto.

Våra avgiftsbelagda tjänster

De specifika villkoren som anges här i detta avsnitt avser användare av våra avgiftsbelagda tjänster och gäller utöver de allmänna villkoren i detta Användaravtal, som gäller för samtliga Medlemmar och Besökare i tillämpliga delar, samt vår Integritetspolicy och Cookiespolicy. Vid eventuell konflikt mellan de specifika villkoren i detta avsnitt och de allmänna villkoren i Användaravtalet ska villkoren i detta avsnitt ha företräde.

Våra avgiftsbelagda tjänster är enbart tillgängliga för restauranger, företag och andra organisationer.

När du använder våra avgiftsbelagda tjänster för ett företags räkning ansvarar du för att du har rätt att företräda företaget och ingå avtal för företagets räkning samt binda dem till villkoren i detta Användaravtal. Unmo AB kan hålla dig ansvarig för överträdelser av Användaravtalet genom företaget. ”Du”, ”dina” och ”ditt” syftar även till företagen i dessa fall.

Du ansvarar för att du följer tillämpliga lagar och förordningar, branschregler och myndighetskrav inklusive lagar och regler som rör behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och du ansvarar för en korrekt och säker behandling av personuppgifter när detta krävs i samband med användande av dessa tjänster eller till följd av villkoren i Användaravtalet. Du får endast dela information från våra avgiftsbelagda tjänster med personer som agerar för din räkning och du är ansvarig för att säkerställa att de följer villkoren i Användaravtalet samt tillämpliga lagar och förordningar, inklusive GDPR. Du får inte sälja information du samlat in via tjänsterna och information som du samlat in via tjänsterna ska enbart användas för egen användning.

Villkor för våra avgiftsbelagda tjänster

Vid en prenumeration av våra avgiftsbelagda tjänster ges du tillgång till utökad funktionalitet inom olika produktområden. Dessa områden består bland annat av varumärkesbyggande, jobbannonsering samt sök- och matchningstjänster, utökat administration samt filtrering av kontakter, nätverkande, marknadsföring och hållbarhetsutveckling.

Utöver de begränsningar som redan angetts i Användaravtalet, försäkrar du därtill att du, antingen personligen eller genom att göra det möjligt eller ge godkännande till en tredje part, inte kommer använda våra avgiftsbelagda tjänster på ett sätt som strider mot detta avtal samt att du inte kommer:

 1. skapa jobbannons utan verkliga och legitima intentioner att anställa någon för det annonserade jobbet;
 2. skapa en jobbannons som avsiktligen ger en felaktig bild av det annonserade jobbet eller det anställande företaget;
 3. försöka värva anställda genom avsiktlig felaktig framställning av ett jobb;
 4. skapa annonser för ”affärsmöjligheter” eller liknande uttryck som kräver betalning eller att man rekryterar andra eller efterliknar franchise, nätverksförsäljning (Multi Level Marketing), klubb-medlemskap, distribution och som är helt eller delvis kommissionsbaserat;
 5. skapa jobb-annonser som kräver att sökanden betalar för anställningen eller på annat vis kräver att sökanden står för kostnader relaterade till anställningen i strid mot gällande lag, förordning eller branschregler;
 6. dela kandidaters identifierbara CV:n, jobbansökningar eller annan därtill relaterad data till andra parter;
 7. kontakta sökanden till en jobbannons för syften andra än sådana som är direkt relaterade till det utannonserade jobbet;
 8. kontakta eller försöka kontakta en sökande efter det att de bett om att inte bli kontaktade;

samt att du är medveten om att underlåta att tydliggöra i ett inlägg eller jobbannons att ett annonserat jobb görs för en oberoende entreprenör, är deltid, ackordsbaserad, provisionsbaserad eller på annat sätt är en okonventionell anställning eller innebär okonventionell ersättning, kan vara att avsiktligt ge en felaktig bild av ett annonserat jobb.

Betalning, avgifter och erbjudanden

Unmo använder sig av tredjepartslösning för hantering av betalningar av dessa tjänster.

Om du prenumererar på några av våra avgiftsbelagda tjänster kommer du debiteras automatiskt i början av varje ny påbörjad period för de avgifter och skatter som gäller för den perioden. Du samtycker till att betala tillämpliga avgifter och skatter samt att all nödvändig betalningsinformation är korrekt och hålls uppdaterad i tid för varje kommande debitering. För att undvika framtida debiteringar måste du avsluta de avgiftsbelagda tjänster du prenumererar på innan ny period påbörjats och betalning för ny period skett.

Uppsägning av avgiftsbelagda tjänster

Vill du säga upp avgiftsbelagda tjänster görs det enklast genom att meddela oss om detta. Du kan göra det genom att exempelvis avsluta din prenumeration av de avgiftsbelagda tjänster du prenumererar på. Avslutar du din prenumeration hos oss har du fortfarande kvar ditt medlemskonto som icke-betalde medlem, men förlorar tillgång till den ökade funktionaliteten som en Betalande medlem har. Väljer du att återaktivera din prenumeration inom sex månader får du åter tillgång till alla funktioner som följer med din prenumeration.

Friskrivningar och ansvarsbegränsning

Utöver de friskrivningar och ansvarsbegränsningar som gjorts i Användaravtalet gör Unmo och övriga företag som ingår i Duni Group inga utfästelser och lämnar inga garantier för riktigheten i en Medlems eller Besökares ansökan, jobbannons, annons, CV, identitet, rekommendationer, kontakter eller referenser.

Oavsett om Unmo granskar eller godkänner något inlägg samtycker du till att hålla Unmo AB eller något annat företag inom Duni Group skadeslösa för skador, förluster och kostnader som är relaterade till tredje parts anspråk eller rättsliga processer som uppstår på grund av eller är relaterade till dina inlägg, din användning av våra avgiftsbelagda tjänster, eventuella anställningsbeslut och/eller överträdelser av de specifika villkoren i Användaravtalet.

Tvister

I den händelse att en tvist skulle uppstå mellan parterna till detta Avtal skall tvisten, om inte tvingande lagstiftning föreskriver annat, prövas av svensk allmän domstol, med Malmö tingsrätt som första instans, och enligt svensk materiell rätt.

Kontaktuppgifter

Unmo AB

c/o Duni AB

Box 237
201 22 Malmö

Tfn. [+46] 040 10 62 00

E-mail: info@duni.com

E-mail: info@duni.com