Användaravtal

Senast uppdaterat den 8 mars 2023

Inledning

UNMO® drivs av Unmo AB, som är ett helägt dotterbolag till Duni AB (“Duni”). Duni är moderbolag i Duni-koncernen, som nedan benämns “Duni Group”. “Duni Group” skall anses omfatta såväl nuvarande som framtida dotterbolag till Duni.

Dunis vision

Duni Group är marknadsledande inom hållbara och innovativa koncept för det dukade bordet och take-away och Med en värderingsdriven organisation och passionerade kollegor strävar Duni Group efter att leda vår bransch mot en värld där vi ger mer än vi tar för att alla människor ska kunna njuta av god mat, välmående och samvaro – idag och för framtida generationer. Våra värderingar hjälper oss att agera och bete oss på ett sätt som skapar en arbetsplats vi älskar och är stolta över. Värderingarna speglar oss alla och vart vi är på väg som företag.

We care

Vi bryr oss om vår planet, människor och samhället. Vi tar ansvar och är ansvariga för våra handlingar. Genom ömsesidigt förtroende och respekt skapar vi de bästa relationerna med kollegor, partners och kunder. Vi samarbetar över funktioner och gränser för att uppnå fantastiska saker tillsammans.

We are passionate

Vi är passionerade av det vi gör. Vi är stolta över vad vi har uppnått och vart vi är på väg. Genom vårt engagemang hjälper vi till att nå våra mål. Vi tror på vår oändliga potential och förmåga att utvecklas.

We make a difference

Vi är innovativa och banbrytande. Vi hittar nya sätt att arbeta för att göra planeten till en bättre plats. Genom nyfikenhet och mod strävar vi efter att testa, lära oss och se möjligheter i utmaningar. Vi vågar ta ledningen för att förbättra och driva förändring – för kommande generationer.

Vår målsättning med Unmo är att sammanföra yrkespersoner och verksamheter och skapa en mötesplats inom vår bransch. Vi vill hjälpa alla aktörer som väljer att bli en del av detta att bli så framgångsrika som de kan bli, samtidigt som vi tillsammans respekterar och förverkligar värderingarna ovan. Vi vill göra det möjligt för yrkespersoner och verksamheter att mötas, utbyta idéer och erfarenheter och lära sig av varandra, för att hitta nya möjligheter och samarbeten.


Vårt avtal

När du registrerar dig och skapar ett konto på Unmo eller i övrigt använder våra tjänster ingår du ett juridiskt bindande avtal med Unmo AB. Om du använder våra tjänster för ett företags räkning ansvarar du för att du har rätt ingå avtal för det företagets räkning.

Om du inte godkänner detta användaravtal (”Användaravtalet” eller “avtalet”) ska du inte skapa ett konto eller i övrigt använda några av de tjänster vi tillhandahåller. Du kan när som helst säga upp detta avtal. Det gör du enklast genom att avsluta ditt konto och sluta med att använda våra tjänster.

Användaravtalet gäller för samtliga de tjänster som tillhandahålls på Unmos webbplats eller andra Unmo-relaterade webbplatser (“Tjänsterna”) och det omfattar all insamling av data avseende Tjänsterna. Registrerade användare av Tjänsterna benämns ”Medlemmar” och oregistrerade användare benämns ”Besökare”, se nedan. Besökare kan endast använda vissa av Unmos funktioner. Användaravtalet gäller för både Medlemmar och Besökare, i tillämpliga delar.

Duni är i egenskap av moderbolag till Unmo AB personuppgiftsansvarig för de person-uppgifter som du tillhandahåller inom ramen för Tjänsterna eller som samlas in av eller åt eller behandlas i samband med tillhandahållandet av våra Tjänster. Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy . Vår användning av cookies beskrivs i vår cookie-policy [infoga länk].

Unmo kan vid behov komma att ändra Användaravtalet, Integritetspolicyn och cookie-policyn. Mer ingripande ändringar meddelas via webbplatsen, så att du kan granska ändringarna innan de börjar gälla. Om du inte accepterar en ändring kan du avsluta ditt konto. Om du fortsätter att använda Tjänsterna efter att vi publicerat ändringarna betyder det att du godkänt de ändrade villkoren.

Dina skyldigheter

För att få tillgång till och använda Tjänsterna accepterar och bekräftar du 

 1. att du bara har ett (1) konto på Unmo;
 2. att du använder ditt riktiga namn när du registrerar ditt konto;
 3. att du inte har blockerats från att använda Tjänsterna och
 4. att du har fyllt 16 år.

Vi vill särskilt uppmärksamma dig på att det strider mot Användaravtalet att skapa ett konto med falsk eller felaktig information. Detta inkluderar att skapa konton åt andra, åt personer som är under 16 år och åt personer som är avstängda från Tjänsterna.

Om du har registrerat ett konto och blivit Medlem är du ansvarig för ditt konto och vad det används till. Du accepterar därför

 1. att skapa och använda ett säkert, personligt lösenord som du förvarar på en säker plats och inte delar med andra;
 2. att alltid följa gällande lagar och regler samt Unmos regler och policys för webbplatsen, och
 3. att omedelbart anmäla till Unmo om du misstänker att någon olovligen har fått tillgång till ditt konto.

Meddelanden

Genom användandet av Tjänsterna godkänner du att vi skickar meddelanden till dig genom webbplatsen eller till kontaktinformationen som du har lämnat till oss, till exempel e-postadress, telefonnummer och din fysiska adress. Du ansvarar själv för att hålla din kontaktinformation uppdaterad.

Delning av innehåll, m.m.

Tjänsterna gör det möjligt att dela information med Besökare och för Medlemmar att skicka meddelanden till andra Medlemmar. Du kan till exempel dela den profil du skapat, dina och andras inlägg, artiklar som du själv har skrivit och länkar till nyhetsartiklar.

Du accepterar att Unmo har åtkomst till och en rätt att lagra, behandla och använda innehåll, inklusive personuppgifter som du delar med oss i enlighet med detta avtal och villkoren i Unmos vid var tid gällande Integritetspolicy.

Du accepterar och försäkrar att du enbart kommer att dela innehåll eller information som inte bryter mot lagar och förordningar eller gör intrång i andras rättigheter (inklusive immateriella rättigheter). Du försäkrar även att du bara kommer att uppge korrekt och fullständig information i din profil. Unmo förbehåller sig rätten att utan föregående varning ta bort innehåll som vi bedömer strider mot Användaravtalet, våra policies eller mot lagar och förordningar.

Det som du delar eller lägger upp kan ses av andra Medlemmar och Besökare och du är ansvarig för det som du delar (även om det skrivits av någon annan). Vi kommer så långt möjligt att respektera dina inställningar när det gäller synligheten av det du delat.

Unmo har ingen skyldighet att publicera någon information eller något material på vår webbplats och vi förbehåller oss alltid rätten att utan förvarning ta bort information och material om vi bedömer att det strider mot lagar, regler eller våra riktlinjer.

Rättigheterna till ditt material, m.m.

I förhållande till Unmo är du ägare till det innehåll och den information som du delar via Tjänsterna. Genom detta Användaravtal ger du Unmo och övriga företag i Duni Group en icke-exklusiv, världsomspännande och överföringsbar rätt att, utan ersättning till dig, använda, kopiera, modifiera (men inte ändra eller förvanska meningen i det du skrivit), distribuera, publicera och i övrigt behandla innehåll som du tillhandahåller via Tjänsterna. Sådant användande får ske utan något ytterligare medgivande från dig. Unmos rätt att använda innehållet är begränsat på följande sätt.

Unmo kommer inte att använda innehåll som du delat som del i marknadsföringen av Duni Groups eller andras varor och tjänster utan att första ha fått ditt särskilda tillstånd till det. Vi har dock rätt att utan särskilt tillstånd från dig, och utan ersättning, lägga upp annonser i direkt anslutning till innehåll som du har delat. Detta innefattar också Unmos egen marknadsföring av Tjänsterna.

Du kan återkalla ovanstående licens genom att ta bort det material som du har delat eller genom att avsluta ditt konto hos oss, såvida du inte har delat materialet med andra genom Tjänsterna och de har kopierat, lagrat eller delat materialet med andra i sin tur. Du accepterar också att innehåll som du har tagit bort kan komma att finnas kvar i Unmos system en kortare tid efter att du tagit bort det på grund av att det utgör del av en backup.

Om vi vill ge andra rätt att publicera ditt innehåll utanför Tjänsterna kommer vi att be om ditt tillstånd först. Väljer du att göra ditt inlägg tillgängligt för alla kan vi komma att göra det möjligt för andra Medlemmar att bädda in ditt inlägg på olika tredjepartstjänster samt även göra det möjligt för sökmotorer att visa det allmänt tillgängliga innehållet via sökmotorns tjänster. Vi vill i det sammanhanget göra dig uppmärksam på att för sökmotorer och andra tredjepartstjänster gäller deras särskilda villkor, som Unmo inte kan påverka.

Vi kan komma att använda innehåll och information som du delar med oss för att ge förslag på kontakter och innehåll som vi tror kan vara intressant för dig.

Om du skickar in förslag och feedback till Unmo samtycker du till att vi fritt kan använda din feedback, utan föregående meddelande eller ersättning till dig.

Åtkomst och användning av Tjänsterna

Unmo förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande förändra, begränsa eller helt avsluta tillhandhållandet av Tjänsterna. För Tjänster som vi tar betalt för förbehåller vi oss rätten att med 30 dagars varsel ändra priserna.

Unmo garanterar inte att vi kommer att lagra eller fortsätta tillhandahålla innehåll som du har delat via Tjänsterna eller på annat sätt. Du accepterar att Unmo inte har någon skyldigheter att lagra eller tillhandahålla en kopia på något innehåll som du delat, med undantag för de fall då en sådan skyldighet följer av lag eller av vår integritetspolicy.

Unmo förbehåller sig rätten att begränsa en Medlems användning av Tjänsterna, inklusive antal kontakter och Medlemmens möjligheter att kontakta andra Medlemmar. Unmo förbehåller sig även rätten att begränsa, deaktivera eller helt avsluta Medlemmens konto om Medlemmen bryter mot Användaravtalet, lagar och förordningar eller missbrukar Tjänsterna.

Unmo granskar generellt inte det innehåll som delas av våra Medlemmar. Vi påtar oss därför inte något ansvar för innehåll och annan information som inte kommer från oss. Det kan hända att du vid användning av Tjänsterna stöter på innehåll som är felaktigt, ofullständigt, vilseledande, stötande, skadligt eller till och med olagligt. Vi gör vårt bästa för att förhindra att våra Tjänster missbrukas, men vi kan inte alltid förhindra det. Därför accepterar du att vi inte kan hållas ansvariga för eventuellt missbruk. Om du ser något innehåll som strider mot Användaravtalet, våra policies eller lag ber vi dig att omedelbart meddela oss, så att vi kan ingripa mot det. Vi har ett gemensamt ansvar för att Unmo skall vara en säker, inkluderande och välkomnande mötesplats.

Unmo kan vara ett sätt för Medlemmar som erbjuder tjänster att komma i kontakt med Medlemmar och besökare som söker tjänster. Unmo har dock ingen möjlighet att övervaka eller kontrollera Medlemmarnas erbjudanden eller utövandet av dessa tjänster. Du godkänner därför att Unmo inte är ansvarigt för erbjudande, utförande eller förmedlande av dessa tjänster och att Unmo inte rekommenderar en särskild Medlems tjänster. Om du som Medlem erbjuder tjänster försäkrar du att du eller det företag du representerar har alla intyg, tillstånd eller liknande som krävs för att erbjuda tjänsten och att tjänsten följer våra policies samt gällande lagar och förordningar.

Om en Medlem anordnar ett evenemang med hjälp av Tjänsterna är det den anordnande Medlemmen som är ansvarig för evenemanget. Unmo granskar och undersöker inte sådana evenemang och ansvarar därför inte för Medlemmars eller andra deltagares handlingar på ett sådant evenemang. Medlemmar och Besökare ansvarar själva för att följa de regler som den arrangerande Medlemmen bestämt.

Uppförandepolicy

Du accepterar och bekräftar att du vid användningen av Tjänsterna och i övrigt skall

 1. följa gällande lagar och förordningar, inklusive men inte begränsat till lagar om immateriella rättigheter, marknadsrättslig lagstiftning och praxis, skattelagar, diskrimineringslagar och sekretesslagar;
 2. uppge korrekt och fullständig information om dig själv och/eller det företag du företräder samt hålla denna information uppdaterad; och
 3. använda Tjänsterna på ett korrekt och professionellt sätt.

Du försäkrar att du vid användningen av Tjänsterna och i övrigt inte kommer att

 • skapa en falsk eller vilseledande användarprofil på Unmo;
 • skapa en användarprofil åt någon annan än dig själv eller ett företag som du har laglig rätt att företräda;
 • använda eller försöka använda någon annan Medlems konto;
 • direkt eller indirekt kopiera, använda eller sprida information från Tjänsterna utan föregående skriftligt tillstånd från Unmo;
 • diskriminera eller kränka någon Medlem eller Besökare på grundval av ras, religion, hudfärg, kön, civilstånd, familjestatus, nationellt eller etniskt ursprung, ålder, psykisk eller fysisk funktionsvariation, sexuell läggning, könsidentitet, inkomstkälla, facklig eller politisk tillhörighet eller annan grund; 
 • utveckla, stödja eller använda programvara, enheter, skript, robotar eller andra medel eller metoder för att skrapa Tjänsterna eller på annat sätt kopiera användarprofiler och/eller data från Tjänsterna;
 • avslöja information som du inte har tillåtelse att avslöja (till exempel konfidentiell information om andra eller företagshemligheter);
 • göra eller försöka göra intrång i immateriella rättigheter som tillhör någon annan, till exempel kopiera eller sprida en annan Medlems inlägg eller annat innehåll utan den Medlemmens tillåtelse;
 • göra intrång i eller försöka göra intrång i Unmos immateriella rättigheter eller andra rättigheter;
 • upphäva, kringgå eller försöka att upphäva eller kringgå säkerhetsfunktioner i Tjänsterna;
 • dela innehåll som innehåller virus, maskar eller annan skadlig kod;
 • bakåtkompilera, dekonstruera, dechiffrera eller på annat sätt försöka få åtkomst till källkoden för Tjänsterna;
 • djuplänka till Tjänsterna i annat syfte än att marknadsföra din användarprofil; eller
 • använda helt eller delvis automatiserade metoder för åtkomst till Tjänsterna, i syfte att lägga till eller ladda ner användarprofiler och/eller använda meddelandefunktioner;
 • bedriva bemanningsverksamhet på annat sätt än genom annonsering på webbplatsen; samt
 • använda Tjänsterna för att, direkt eller indirekt, bedriva eller främja verksamhet som strider mot lag.

Immateriella rättigheter

Unmo förbehåller sig alla immateriella rättigheter till Tjänsterna. Samtliga varumärken, företagsnamn och logotyper som används tillsammans med Tjänsterna är kännetecken som tillhör respektive ägare. Varumärket och företagsnamnet Unmo, tillhörande logotyper och alla andra kännetecken som används för Tjänsterna och webbplatsen i övrigt tillhör Unmo.

Friskrivning och ansvarsbegränsning

Unmo och övriga företag som ingår i Duni Group gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för att Tjänsterna fungerar utan avbrott, fel eller störningar. Tjänsterna, inklusive innehåll skapat av Medlemmar och andra, tillhandahålls i befintligt skick. Unmo och Duni Group friskriver sig från alla underförstådda garantier, inklusive men inte begränsat till garantier avseende äganderätt, upphovsrättsskydd, riktighet eller Tjänsternas lämplighet för ett specifikt syfte.

Unmo AB och Duni Group kan inte hållas ansvariga för utebliven vinst eller affärsmöjligheter, badwill, förlorad information, användning eller ändringar av en Medlems information eller andra relaterade, indirekta skadestånd. I den mån Unmo AB, Duni eller något företag i Duni Group skulle vara skyldigt att utge skadestånd skall detta skadestånd vara begränsat till ett belopp om 1 000 EUR.

Uppsägning av avtalet

Detta Användaravtal kan när som helst avslutas genom att den avslutande parten meddelar den andre parten. Sedan Användaravtalet avslutats har Medlemmen inte längre rätt att använda Tjänsterna. Följande bestämmelser fortsätter gälla efter att Användaravtalet sagts upp:

 1. Unmos och Duni Groups rättigheter att använda din feedback;
 2. Övriga Medlemmars och Besökares rätt fortsatt vidaredela innehåll och information som en medlem delat via Tjänsterna; och
 3. Bestämmelserna om Friskrivning och Ansvarsbegränsning

Tvister

I den händelse att en tvist skulle uppstå mellan oss skall tvisten, om inte tvingande konsumenträttsliga regler föreskriver annat, prövas av svensk allmän domstol, med Malmö tingsrätt som första instans, och enligt svensk materiell rätt.

Kontaktuppgifter

Unmo AB

c/o Duni AB

Box 237
201 22 Malmö

Tfn. [+46] 040 10 62 00

E-mail: info@duni.com