Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 8 mars 2023

Duni AB (“Duni”) och övriga företag i Duni Group, häribland Unmo AB, skyddar alltid sekretessen och integriteten hos enskilda personer som besöker våra webbplatser. Alla personer vars personuppgifter behandlas av Duni ska alltid kunna vara säkra på att deras personliga integritet respekteras och att deras personuppgifter behandlas med tillbörlig försiktighet. Vårt mål är alltid att vara så öppna och transparenta som möjligt med hur vi samlar in och använder den information som du anförtror oss.

Vi samlar in vissa personuppgifter från dig när du registrerar dig på vår webbplats och blir “Medlem”. Det är dock även möjligt att besöka vår webbplats anonymt, som “Besökare”. Duni AB, med org.nr. 556536–7488, är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som vi behandlar. Kontaktuppgifter till Duni AB finner du nedan, under rubriken Kontaktuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

På denna webbplats behandlar vi följande typer av personuppgifter:

  1. namn (förnamn och efternamn)
  2. e-postadress
  3. födelsedata
  4. fotografi
  5. lösenord (som du själv skapar)

Vi kan också behandla andra typer av personuppgifter, till exempel personuppgifter som du lämnar till oss i fritextfält eller på liknande sätt.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Personuppgifterna som du uppger behandlas i syfte att

  • kunna tillhandahålla dig de tjänster och den information som du vill ta del av på webbplatsen,
  • hantera ekonomiska transaktioner,
  • anpassa din upplevelse på vår webbplats och göra den mer personlig,
  • förbättra vår webbplats och
  • förbättra vår kundservice.

Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke och i de fall vi ingår ett avtal med varandra fullgörande av detta avtal. För marknadsföring kan vi även tillämpa den lagliga grunden berättigat intresse. Du har som huvudregel alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke.

Dina rättigheter

När vi behandlar personuppgifter om dig har du ett antal rättigheter enligt dataskydds-förordningen (GDPR). Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter, enklast genom att mejla till gdpr@unmo.se. Vill du kontakta oss på annat sätt hittar du ytterligare kontaktinformation nedan.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om du vill veta det kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. I vissa fall kan dina möjligheter att få dina personuppgifter raderade dock vara begränsade, till exempel om vi har en laglig skyldighet att behandla dem.

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format. Detta har du rätt till beträffande de personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycke eller när personuppgifterna krävs för att ingå eller fullgöra avtal med dig.

Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften.

Rätt att göra invändningar

Du har till exempel rätt att invända mot behandling av personuppgifter som sker med stöd av en intresseavvägning. 

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på myndighetens hemsida.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Duni vidtar erforderliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter. När du skickar in information via webbplatsen skyddas uppgifterna både online och off-line. Vi använder kryptering för att skydda information som överförs online, men vi skyddar även dina uppgifter off-line. Åtkomst till personuppgifter ges endast till anställda som behöver tillgång till informationen för att utföra en viss arbetsuppgift. Datorer och servrar där vi lagrar personligt identifierande information är placerade i en säker miljö. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Hur länge behåller vi den information vi samlar in?

Generellt lagrar vi inte personuppgifter längre än nödvändigt. Om du skapar ett användar-konto hos oss kommer vi som utgångspunkt att behandla dina personuppgifter till dess att du avslutar kontot, varvid dina personuppgifter raderas. Du kan också kontakta oss på gdpr@unmo.se och be oss radera uppgifterna manuellt. Om ditt konto varit inaktivt under en längre tid kommer vi att kontakta dig för att höra om du vill ha det kvar.

Vi vill dock göra dig uppmärksam på att vi i vissa fall kan ha en laglig skyldighet att bevara vissa personuppgifter, till exempel om det har förekommit ekonomiska transaktioner mellan oss och vi enligt lag måste bevara personuppgifter som ingår i bokföringsunderlag. I sådana fall kommer personuppgifterna att raderas när vi inte längre är skyldiga att bevara dem.

Delar vi dina personuppgifter med andra?

Vi säljer inte din information till andra, men vi delar den med andra företag i Duni-koncernen, våra tjänsteleverantörer och våra samarbetspartners. Om vi delar dina person-uppgifter med någon annan ser vi till att mottagaren skyddar informationen på samma sätt som vi gör - vi ställer alltid lika höga krav på andra parter som på oss själva.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina uppgifter behandlas utanför EU, till exempel av någon av våra tjänsteleverantörer, ser vi till att alla nödvändiga skyddsåtgärder vidtas, så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi själva gör. 

Cookies

Duni Groups webbplatser använder cookies för olika ändamål. Cookies är små textfiler som lagrar information i din webbläsare eller på din enhet när du besöker en webbplats. Som besökare på webbplatsen har du rätt att få veta vilka typer av cookies vi använder och varför vi använder dem. Du har dessutom rätt att välja vilka cookies du accepterar. Vi lagrar aldrig någon information i din webbläsare eller på din enhet utan ditt medgivande. Genom att fortsätta surfa på den här webbplatsen accepterar du villkoren i vår Cookie-policy.

Detaljerade uppgifter om de cookies vi använder hittar du här.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Vi uppdaterar vår integritetspolicy regelbundet, till exempel om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål eller samla in ytterligare uppgifter. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid publicerad här på vår webbsida.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan mejla oss på gdpr@unmo.se, men det går också bra att ringa eller skriva till oss.

Duni AB
Box 237
201 22 Malmö
Tfn. (+46) 040 10 62 00
E-mail: info@duni.com